Účetní Zajišťuje finanční správu a průběh účetních procesů v příslušné organizační složce v souladu s firemními směrnicemi, interními postupy a finanční strategií (příslušných oddělení), čímž umožňuje optimální chod účetních procesů a vytváření finančních výkazů se správným obsahem, včas a podle (místních) postupů a právních předpisů.
Kontrolor Řídí finanční záležitosti a procesy (včetně plánování a kontroly) v příslušné provozní jednotce v souladu s finančními směrnicemi a zásadami a poskytuje poradenství a podporu při plnění cílů s ohledem na efektivitu, kontrolu nákladů a ziskovost.
Auditor Koordinuje a/nebo provádí auditní činnosti a analýzy, vykazuje výsledky auditu a identifikuje a doporučuje příležitosti ke zlepšení v příslušné auditované organizační složce v souladu s aktuálními strategiemi, zásadami, interními standardy auditu a za účelem nezávislého a objektivního ujištění subjektů auditu a vedení ohledně adekvátnosti podoby a provozní efektivity systému interních kontrol.
Finanční analytik Shromažďuje, analyzuje a vykazuje průběh obchodních/finančních procesů a (konsolidovaná) data v souladu se strategií oddělení a v rámci směrnic pro vykazování, aby zajistil správné, včasné a úplné obchodní/finanční informace, které umožní vylepšení/podporu plánu a rozhodovacích procesů.
Finanční manažer/specialista Provádí vlastní finanční procesy a/nebo poskytuje organizaci poradenství ve svém vlastním oboru činnosti na regionální/globální úrovni v souladu s finanční strategií a platnou legislativou, aby zajistil prosazování a dodržování jednotných postupů a průběhu finančně orientovaných procesů.

Prohlížet pracovní místa v této kategorii